Rīgas Tehniskās universitātes

Būvniecības fakultātes struktūrvienība Profesionālās Tālākizglītības centrs

Par mums » Rekvizīti

Rekvizīti

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr. 3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Nordea bank Finland Plc. Latvijas fil.
Bankas kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV74NDEA0000082127859

Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048, Latvija
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BF BISC

Lapa atjaunota: 22.03.2010 14:06:01
Papildinājumus lūdzam sūtīt: ipmac@bf.rtu.lv